چارت سازمانی

ساختار سازمانی مهندسین مشاور شارین سازه مطابق با شکل ذیل در حال حاضر از بخشهای فعال معرفی شده تشکیل شده‌است.